Be­drij­ven

Bedrijven

At­te­ro

Aan de oostkant van de stad Groningen staat de gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie van afvalverwerkingsbedrijf Attero. Hier wordt het restafval uit vrijwel de gehele provincie Groningen verwerkt. In de scheidingsinstallatie worden metalen, kunststoffen, vervangende brandstoffen en organisch afval (organische natte fractie) uit het afval gehaald. Het uitgewerkte materiaal dat na het verwerkingsproces overblijft, wordt elders verwerkt in een afvalenergiecentrale. Het duurzaamheidsbeleid van Attero strekt zich uit over alle terreinen. Daarbinnen zijn enkele speerpunten aangeduid: het sluiten van kringlopen, het werken aan de biobased waardepiramide, de verbetering van de carbon footprint, de ontwikkeling van grondstoffenrotondes en aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers en anderen die voor ons werkzaam zijn.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Aanpassing ploegendienst van 3 ploegen naar 5 ploegen waardoor de groen gas productie met 700.000 m³ kan worden verhoogd (effect: 17,5 TJ hernieuwbare energie).

 • Verbeteren efficiency stoomketel door brander te vervangen waardoor het biogasgebruik omlaag gaat (effect: 0,35 TJ hernieuwbare energie).

 • Vervanging oude compressoren: Hiermee wordt jaarlijks 2 MWh elektriciteit bespaard (effect: 0,007 TJ energiebesparing).

 • Bij vervanging worden de elektromotoren volgens de laatste stand der techniek uitgevoerd (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Op de locatie van Attero in Groningen worden organische materialen omgezet in biogas en groen gas. Het grootste deel van het biogas werkt Attero op tot aardgaskwaliteit en wordt ingevoed op het aardgasnet. In 2014 werd bijna 5 miljoen m³ groen gas op het aardgasnet ingevoed. Een deel van het biogas is voor eigen gebruik. In 2014 werd 2,3 miljoen m³ biogas ingezet voor eigen gebruik (effect groen gas + biogas: 143,4 TJ hernieuwbare energie).

 • De verlichting bij enkele ruimtes is aangepast met bewegings- en aanwezigheidsdetectie. Hiermee wordt jaarlijks 2,1 MWh elektriciteit bespaard (effect: 0,008 TJ energiebesparing).
 • Diverse overbodige en overtollige machines zijn uit het productieproces verwijderd. Hiermee wordt jaarlijks 60 MWh elektriciteit bespaard (effect: 0,22 TJ energiebesparing).
 • Compressoren zijn vervangen door energiezuinigere systemen. Hiermee wordt jaarlijks 3 MWh elektriciteit bespaard (effect: 0,01 TJ energiebesparing).

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend

Lees meer

Be­drij­venver­e­ni­ging WEST

Bedrijvenvereniging WEST is een netwerkorganisatie voor bedrijven aan de westkant van de stad Groningen (ten westen van de spoorlijn Assen – Roodeschool). Bedrijvenvereniging WEST behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en heeft als doel om het economische klimaat in Groningen te bevorderen. Er zijn ruim 700 bedrijven gevestigd in Groningen-West en de bedrijvenvereniging telt 200 leden. De bedrijvenvereniging is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor de duurzaamheidsagenda van de stad.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Project Social Smart Charging i.s.m. Enexis
 • Aansluiting op project ZO bright
 • Verkenning uitwisseling energiestromen bedrijven Hoendiep
 • Inzetten GROC om duurzaamheid onder de aandacht te brengen
 • Versterken verbinding bedrijfsleven en EnTranCe
Lees meer

Bos­sers & Cnos­sen

Bossers en Cnossen is een bedrijf dat zich bezighoudt met ICT oplossingen. Het bedrijf vindt het belangrijk om bedrijfsrendement te combineren met de bescherming van het milieu en hecht daarom veel waarde aan duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren zijn op dit gebied al diverse stappen gezet en ook in de komende jaren wil Bossers en Cnossen haar bedrijfsvoering verder verduurzamen.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Verdere energiebesparing server & storagepark
 • Inkrimping wagenpark van 35 naar 15 voertuigen d.m.v. betere interne mobility propositie

Activiteiten met een indirect effect

 • 2 (futuristische) elektrische fietsen besteld (Cyclotrons)
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Plaatsing 225 zonnepanelen
 • Aanschaf 3 elektrische auto’s en een elektrische scooter
 • Sterke reductie van het energiegebruik van het server & storagepark door verhuizing naar de cloud

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Enexis

Enexis is als netbeheerder verantwoordelijk voor het gas- en elektriciteitsnetwerk in de gemeente Groningen. Enexis beheert, onderhoudt en vernieuwt het energienetwerk en verbindt producenten van energie met afnemers met energie. De energieketen wordt steeds dynamischer en complexer waardoor energiestromen tussen producenten en consumenten veranderen. Enexis zet zich er voor in dat de netten deze veranderingen van vraag en aanbod aankunnen en dat energie zo efficiënt mogelijk wordt gedistribueerd. Enexis wil zelf een bijdrage leveren aan verduurzaming van de energievoorziening door:

 • de CO₂ uitstoot die is te relateren aan het woon- werkverkeer, dienstreizen en het eigen wagenpark te reduceren;
 • door er voor te zorgen dat een deel van de net- en lekverliezen additioneel duurzaam is opgewekt in Nederland;
 • door klanten te stimuleren om energie te besparen;
 • en door samenwerking en inbreng van kennis in innovatieve energieprojecten met andere partijen.

De rol van Enexis is vooral faciliterend. Duurzame energieprojecten van andere partijen mogelijk en samen met anderen samenwerken aan de energietransitie. Enexis ziet zichzelf vooral als partner in de energietransitie.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Enexis is momenteel gevestigd aan het Winschoterdiep in Groningen en gaat in de nabije toekomst verhuizen naar een nieuw pand. In dit gebouw zal duurzaamheid een centrale plaats innemen en zal gebruik worden gemaakt van energiezuinige voorzieningen. Hierdoor zal het energiegebruik in dit gebouw lager zijn dan in het huidige gebouw (effect: onbekend). 

Activiteiten met een indirect effect

 • Onderzoek naar productie waterstof als middel om het elektriciteitsnet te balanceren

 • Mogelijk deelname in het waterstof tankstation op Westpoort.

 • Aanzet tot gebiedsgerichte bestemmingsplannen (samen met de gemeente).

 • Deelname in een pilot om verschillende warmte-opties te testen (Paddepoel).

 • Faciliteren OV-bedrijf in de overgang naar rijden op Waterstof en elektriciteit.

 • Oprichting van Enpuls, Dit is een specifiek bedrijfsonderdeel om de energietransitie verder te stimuleren. Enpuls brengt marktpartijen samen met start-ups, universiteiten en overheden om ideeën te ontwikkelen.

 • Continuering Buurkracht, Energie in Beeld en Van Zon krijg Je Energie

 • Enexis neemt deel aan een pilotproject op het bedrijventerrein Zuidoost-Groningen. Bij dit pilotproject worden honderden bedrijven betrokken om slimmer met energie om te gaan. De technologieën van ICT en Cofely maken het mogelijk om het gebruik van elektriciteit in gebouwen, processen en apparaten flexibel aan te passen op het actuele stroomaanbod. In Nederland is hiermee nog niet eerder op zo’n grote schaal geëxperimenteerd bij het mkb op een bestaand bedrijventerrein. Dit project bouwt onder andere voort op Power Matching City.
 • Enexis is nauw betrokken bij Warmtestad Groningen.
 • Continuering inkoop groene stroom om de eigen netverliezen te compenseren.
 • Strakke sturing op lekken van het gasnet (methaanemissie) en vroegtijdige vervanging meest lekgevoelige delen van het net. Niet alleen voor veiligheidsdoeleinden, maar ook om te voorkomen dat methaan, dat een grotere impact op het briekgaseffect heeft dan CO2, in de atmosfeer terecht komt.
 • Stimuleren van de uitrol van groen gas, bijvoorbeeld door het net geschikt te maken voor groen gas teruglevering (. Evt. door plaatsing van compressoren (booster) in samenwerking met GTS.
 • Faciliteren van ‘Nul-op-de-meter’ woningen door netoptimalisatie.
 • Informatievoorziening via Zon op de kaart en webportal Zelf energie produceren.
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Buurkracht: Via het programma Buurkracht ondersteunt Enexis buurtbewoners om met elkaar energie te besparen. Bijvoorbeeld door samen zonnepanelen te leggen of door te isoleren. Samendoen is voordeliger en het motiveert. Een team van buurtbegeleiders ondersteunt de buurten met raad en daad. Op dit moment doen 5 buurten in de gemeente Groningen mee aan Buurkracht (Reitdiep, Noorderplantsoenbuurt, . De Weijert-Zuid, Zeeheldenbuurt en Rivierenbuurt). In totaal doen 336 huishoudens in deze buurten mee aan het project Buurkracht.
 • Energie in Beeld: Het online platform Energie in Beeld dat Enexis samen met Alliander en Stedin heeft ontwikkeld, biedt gemeenten gedetailleerde informatie van de energiestromen in hun gemeenten. Niet alleen over het energieverbruik van bewoners, maar ook over energieopwekking. Hierdoor kunnen gemeenten nu ook op buurtniveau  energieverbruik en -opwekking analyseren, monitoren en vergelijken met andere buurten in de eigen of andere gemeenten. Dit helpt hen bij het ontwikkelen van energiebeleid en besparingsinitiatieven.
 • Van Zon krijg Je Energie: Dit project richt zich specifiek op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Voor dit project heeft Enexis een lespakket voor basisscholen ontwikkeld. Ook ondersteunt Enexis deze scholen bij de aanschaf van zonnepanelen. In 2014 deden er vier scholen in Groningen mee aan dit project.
 • Enexis koopt een grote hoeveelheid groene stroom in om de eigen netverliezen te compenseren.
 • Enexis heeft in de afgelopen jaren slimme meters geplaatst bij energieafnemers.
Lees meer

EN­GIE

ENGIE Services is een grote technische dienstverlener. ENGIE Services ontwerpt en implementeert innovatieve technologie-oplossingen en services die bedrijven helpen om hun bedrijfsprocessen op duurzame wijze te optimaliseren. Zo wil ENGIE duurzaamheid rendabel maken en helpen de energietransitie te versnellen. ENGIE Services heeft een vestiging in Groningen. ENGIE heeft in de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd om haar eigen vestiging aan de Bornhimstraat te verduurzamen en gaat hier de komende jaren mee door. Daarnaast is ENGIE betrokken bij diverse duurzaamheidsprojecten van andere actoren in Groningen. Voorbeelden zijn het zonnepark Vierverlaten, verduurzaming van Martiniplaza en de biomassaketel Kardinge.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Lease auto’s die vervangen worden hebben een zeer lage uitstoot
 • Ramen van het pand (gebouw) worden mogelijk vervangen voor HR++

Activiteiten met een indirect effect

 • Installaties bij klanten worden dusdanig aangelegd dat deze op afstand kunnen worden beheerd
 • Collega’s kunnen vanuit huis werken en inloggen en kunnen in alle vestigingen inloggen. Ook kan men d.m.v. video vergaderen en zijn alle monteurs voorzien van smartphones.
 • Toolboxen en inspecties voor bedrijfsauto’s; check of deze niet te zwaar zijn en of de bandenspanning wel correct is
 • Alle lease rijders hebben een dashboard waar men kan zien wat je rijgedrag is.
 • Middels filmpjes laat het bedrijf zien hoe je veilig en efficiënt kunt rijden
 • Restmaterialen worden zoveel mogelijk opgeslagen in het magazijn voor een volgende klus
 • Er wordt nagedacht over alternatief vervoer in- en rond de stad en de mogelijkheden om woon-werk verkeer te reduceren. 
 • Verkenning mogelijkheden plaatsen zonnepanelen
 • Voorbereiding voor nachtleveringen (waardoor monteurs niet meer naar de zaak hoeven om materialen op te halen) 
 • Voorbereiding om noodverlichtingsarmaturen te vervangen voor LED armaturen.
 • Ondersteuning andere partijen bij duurzaamheidsprojecten in Groningen:
  • EED Lentis voor 5 locaties in de stad Groningen
  • Duurzaamheidstraject met SAMEEN en Gemeente Groningen
  • Verduurzamen Cascade-complex
  • Uitwerken roadmaps Hanze Hogeschool van de Green Quest
  • Energie besparingspotentieel bij de Rijksuniversiteit Groningen identificeren t.b.v. MJA3
  • EED NHL Groningen
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Luchtbehandelingskast geplaatst met warmtewiel (warmteterugwinning)
 • Koffiemachines geprogrammeerd zodat deze na werktijd uit gaan.
 • Kopieermachines geprogrammeerd zodat deze na werktijd uit gaan.
 • Alle verlichting in de hal is vervangen door LED
 • Terreinverlichting vervangen door LED
 • Deel van de verlichtingsinstallatie gaat uit om 17.00 uur middels een veeg puls (ICT)
 • Deel van de verlichtingsinstallatie is voorzien van bewegingsmelders

Activiteiten met een indirect effect

 • Gescheiden afvalverwerking
 • Ondersteuning andere partijen bij duurzaamheidsprojecten in Groningen:
  • Zonnepark Vierverlaten
  • Biomassa Kardinge Sportcentrum
  • Smart Grid Bedrijventerrein Zuid Oost in Groningen
  • Verduurzamen Martiniplaza
  • Green Quest Hanzehogeschool
  • EED audit Alfa College
Lees meer

FC Gro­nin­gen

FC Groningen is de belangrijkste sportclub van Groningen. De voetbalclub is opgericht in 1971 en komt voort uit GVAV. De thuiswedstrijden van FC Groningen worden gespeeld in het Noordlease Stadion. In dit multifunctionele complex bevinden zich o.a. ook een casino, bioscoop en horecagelegenheden. FC Groningen heeft een sterke binding met de stad en het ommeland en voelt zich betrokken bij maatschappelijke opgaven. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in het beleid van FC Groningen. FC Groningen heeft als doel in 2020 volledig energieneutraal te zijn. De club heeft in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op dit vlak. Zo rijden directie, management en technische staf in auto’s op groen gas, als ook de busjes van de technische dienst, de jeugd en ondersteunende afdelingen. Bovendien zijn in Euroborg slimme toepassingen geïmplementeerd, die het energieverbruik structureel hebben gereduceerd. Vanuit haar positie in de maatschappij probeert FC Groningen ook haar achterban te inspireren om in te zetten op duurzaamheid.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • FC Groningen gaat het veld zo veel mogelijk met warmte- en koudeopslag in plaats van aardgas te verwarmen. Dit levert naar schatting een jaarlijkse besparing op van 100.000 m³ aardgas (effect: 3,17 TJ hernieuwbare energie).
 • Ook in de komende jaren wordt bij vervanging van lampen gebruik gemaakt van LED verlichting (effect: onbekend).
 • Het nieuwe Topsportzorgcentrum Corpus den Hoorn dat naar verwachting in 2018 in gebruik wordt genomen wordt een energiezuinig gebouw (GRP 8). Het nieuwe Topsportzorgcentrum is een initiatief van FC Groningen (effect: onbekend). 

Activiteiten met een indirect effect

 • Continuering activiteiten vanuit de Energy Valley Topclub.     

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • PRIVA systeem: In het stadion zijn slimme toepassingen geïmplementeerd, die het energiegebruik structureel hebben gereduceerd. FC Groningen maakt gebruik van een systeem voor energiebeheer en prestatiemanagement van PRIVA om inzicht te krijgen in het eigen energiegebruik en het verbeteren van de energie-efficiency. Dit systeem heeft er o.a. voor gezorgd dat minder energie nodig is voor veldverwarming. De geschatte energiebesparing varieert van 0 tot 100.000 m³ aardgas, dit is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur, weersvoorspelling en speel- en trainingsschema van het eerste elftal (effect: 0 - 3,17 TJ energiebesparing). Plaatsing circa 1.100 zonnepanelen op het dak van het Noordlease Stadion. Hiermee wordt jaarlijks circa 240 MWh elektriciteit opgewekt (effect: 0,86 TJ hernieuwbare energie).
 • Directie, management, technische staf en busjes van de technische dienst, de jeugd en ondersteunende afdelingen rijden op groen gas. Inmiddels rijden circa 20 clubauto’s op groen gas (effect: onbekend).
 • Er zijn diverse maatregelen getroffen om verlichting energiezuiniger te maken. De receptie kan met één druk op de knop alle verlichting uitschakelen, waardoor er geen lampen onnodig blijven branden. Ook zijn bewegingssensoren geplaatst. Bij vervanging van lampen wordt gebruik gemaakt van LED verlichting. Tevens levert deze functionaliteit een belangrijke bijdrage aan het energiebewustzijn van medewerkers (effect: onbekend). 

Activiteiten met een indirect effect

 • FC Groningen heeft samen met de Essent twee oplaadpunten voor elektrische auto’s in de parkeergarage van het stadion gerealiseerd.
 • FC Groningen is aangesloten bij de Energy Valley Topclub, een samenwerkingsverband tussen verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de energiesector. Daarmee wil FC Groningen mensen bewust maken van de ontwikkelingen in de energiewereld en een ontmoetingscentrum zijn voor de energiesector. Vanuit de Energy Valley Topclub worden diverse activiteiten georganiseerd om duurzaamheid onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Voorbeelden van projecten zijn Groene Generatie, Energy Challenges en Clean Campagne. Ook stelt FC Groningen tijdens thuiswedstrijden reclameboarding beschikbaar om duurzaamheid onder de aandacht van haar supporters te brengen en worden leden van de Junior Club van FC Groningen op speelse wijze in contact gebracht met het thema groen en duurzaam.
 • Bij de publiekscatering wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare disposables en is voor de bedrijfsuitvoering gekozen voor recyclebare materialen en middelen.
Lees meer

Gas­Ter­ra

Gasterra is een groothandelaar in gas. GasTerra zet zich in voor een veilige en doelmatige inzet van aardgas en de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Daarnaast hecht Gasterra groot belang aan verduurzaming van de energievoorziening. Hierbij richt het bedrijf zich vooral op de rol van gas in de energietransitie. GasTerra richt zich daarom actief op onderzoek naar toepassingen die hieraan een bijdrage kunnen leveren zoals brandstofcellen en hybride warmtepompen. Maar ook op de productie en inpassing van duurzame gassen afkomstig van vergisting en vergassing van biomassa en waterstof verkregen via duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarnaast is GasTerra met het delen van kennis van energie ook nauw betrokken bij het onderwijs.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Samen met de onderzoeksbureaus Berenschot, BHD en DNV GL onderzoekt GasTerra hoeveel flexibiliteit hybride warmtepompen kunnen leveren voor het elektriciteitsnet. Hiervoor zijn 50 hybride warmtepompen geplaatst bij huishoudens in de gemeente Groningen (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Ondersteuning doorontwikkeling energietransitiemodel van Quintel
 • Inkoop en levering groen gas
 • Continuering Gasterra Energizer Award
 • GasTerra ondersteunt kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van groen gas. Het bedrijf ontwikkelt en ondersteunt onderzoeksprogramma’s bij onder meer de proeftuin EnTranCe naar een innovatieve manier om groen gas te produceren. Zo lopen momenteel twee, mede door GasTerra gesteunde, projecten waarin onderzocht wordt of door bijmenging van waterstof in een vergister de methaanopbrengst van het vergistingsproces verhoogd kan worden. In het eerste project wordt onderzocht welke verschillende technieken er zijn om langs biologische weg waterstof en CO2 te laten reageren tot methaan, wat de niet-biologische alternatieven zijn en welke technische en economische aspecten van invloed zijn op de verschillende mogelijkheden. In het tweede project wordt onderzocht of bijmenging bij een concrete techniek, te weten vergisting onder hoge druk, tot een aanzienlijk hogere benutting van het beschikbare organische materiaal en dus hogere gasopbrengst kan leiden.
 • GasTerra heeft op EnTranCe brandstofcellen en HRe-ketels geplaatst, om de integratie van energiesystemen op micro- (iHome) en op meso-niveau (iBalance) te laten onderzoeken.
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • GasTerra is in 2013 verhuisd naar een nieuw energiezuinig kantoorpand in Groningen. Het pand, dat uit de jaren tachtig dateert, is in twee jaar volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen die GasTerra er voorafgaand aan had gesteld, zo moest het gebouw aan de top staan wat betreft energie-efficiëntie. Dankzij de investeringen in energie-efficiëntie en duurzame energie energie-opwekking heeft het gebouw nu label A+ (voorheen label G). Bij de verbouwing zijn nieuwe kozijnen inclusief driedubbel glas geplaatst en zonnepanelen geinstalleerd. Ook is het gebouw aangesloten op een WKO systeem  gekoppeld aan een zeer zuinige gaswarmtepomp (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Het energietransitiemodel van Quintel is een model dat het effect van beleidskeuzes op energiegebied toont. GasTerra heeft de ontwikkeling van dit model gesponsord.
 • Gasterra Energizer Award: De GasTerra Energizer Award is een wedstrijd om jongeren en studenten intensief te betrekken bij het energievraagstuk. Hogeschoolstudenten uit alle hoeken van Nederland nemen het tegen elkaar op om met innovatieve energieoplossingen te komen die bijdragen aan meer duurzame energie en/of een slimmere omgang met fossiele energiebronnen waaronder aardgas. Winnaars ontvangen een geldbedrag. In 2015 organiseerde GasTerra deze innovatieve wedstrijd voor de zesde keer.
 • GasTerra koopt sinds 2012 groen gas in en levert dit aan zijn klanten. Vooralsnog behelst dit door beperkt aanbod echter maar een klein gedeelte van de totale portfolio.
 • Partnerschap van de Stichting Groen Gas Nederland dat zich richt op de ontwikkeling van een onafhankelijk kenniscentrum over productie, opwerking en afzet van biogas.
 • GasTerra heeft het Milieuplan Industrie (MPI) opgezet om zijn industriële klanten te ondersteunen bij de verbetering van de energie-efficiency, de reductie van emissies en verduurzaming. Een aspect van een MPI-project is bijvoorbeeld de invoering van PEMS, een product- en energiemanagement-systeem dat GasTerra zelf ontwikkeld heeft.
Lees meer

Gas­u­nie

Gasunie is een gasinfrastructuurbedrijf dat het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland verzorgt. Gasunie heeft twee dochterbedrijven die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS). Gasunie houdt zich ook bezig met gasopslagfaciliteiten voor de markt en het stimuleren van de groengas markt via dochterbedrijf Vertogas. Gasunie wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Gas heeft volgens het bedrijf daarin een belangrijke rol en Gasunie wil dat met haar infrastructuur mogelijk maken. Ook maakt Gasunie zich sterk voor de opkomst van groen gas als efficiënte duurzame energieoptie. Daarnaast zet Gasunie in op vermindering van milieubelasting door haar eigen bedrijfsactiviteiten, o.a. door het verder verbeteren van energie-efficiency en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van werkzaamheden. Met dit beleid wil Gasunie een bijdrage leveren aan de landelijke overheidsdoelstellingen: 20% minder CO2 in 2020, een jaarlijkse energiebesparing van 2% en 14% duurzame energieopwekking in 2020.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Vervangen gas verbruikende regelapparatuur door emissievrije componenten (met name op meet- en regelstations). Dit project loopt en heeft een verwachte doorlooptijd van circa tien jaar (effect: onbekend).
 • Er rijden op dit moment bedrijfsauto’s op groen gas. Dit project krijgt een vervolg in de komende jaren (effect: onbekend).         
 • Emissiearm/gasvrij maken van leidingen (flaren of verdringen met stikstof) (effect: onbekend).
 • Beperking van brandstofbehoefte voor gasverwarming op gasontvangstations door enerzijds de voordruk te verlagen (gebeurt voor een aantal meet en regelstations nu op seizoenbasis, Gasunie hoopt in de komende jaren over te gaan op dynamische drukregeling) en anderzijds door het verlagen van de uitgaande temperatuur van het gas (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Gasunie levert bijdrage aan versnelling van verduurzaming door grootschalige stimulering van (hybride) warmtepompen in de regio Groningen.

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Energiezuinige verlichting: Vervangen van bijna 9.000 verlichtingsarmaturen door de meest actuele LED verlichtingsarmaturen met (waar mogelijk) een daglicht- en aanwezigheidsregeling (effect: onbekend).
 • Vervangen koelmachines: In het hoofdkantoor van Gasunie zijn in 2016 tien koelmachines geplaatst met een actueel koudemiddel, een hogere COP waarde en een verbeterde capaciteitsregeling. Deze koelmachines vervangen oude koelmachines (effect: onbekend).
 • Vervangen CV ketels: In het hoofdkantoor van Gasunie zijn in 2016 drie ”state of the art” CV ketels met een vermogen van 2 x 1.200 kW geplaatst ter vervanging van oude CV ketels (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Ontwikkeling Virtuele Gasuniebuurt i.s.m. Buurkracht

Lees meer

Gro­nin­gen Ci­ty Club

De vereniging Groningen City Club is een ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de Groninger binnenstad. De Groningen City Club staat voor het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijke (binnen)stad voor bezoekers ten behoeve van de Groninger (binnen)stad ondernemers. De vereniging telt circa vierhonderd leden uit vrijwel alle branches en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor de duurzaamheidsagenda van de stad.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Opstarten Commissie Energie
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Energiebesparing feestverlichting

Activiteiten met een indirect effect

 • Energiescans bij leden
Lees meer

Gro­nin­gen woont SLIM

Groningen Woont Slim is een initiatief om de verduurzaming van de woningvoorraad in Groningen te versnellen. Groningen Woont Slim is gestart als een onafhankelijk energieloket dat inwoners adviseert over en ondersteunt bij de verduurzaming van de woning. Inmiddels beschikt Groningen Woont Slim over een eigen winkel voor duurzaam wonen. Groningen Woont Slim heeft pakketten ontwikkeld voor het verbeteren van woningen, deze pakketten kunnen op maat gemaakt worden per huis. Het aanbod bestaat uit losse maatregelen zoals dakisolatie, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en nog veel meer. De pakketten vormen steeds een stap op weg naar wonen zonder energierekening. Doelstelling is om in 2019 duizend woningen te hebben verduurzaamd.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Pilot uitrol warmtepompen i.s.m. Gasunie
 • In de periode oktober 2016 t/m juni 2017 zijn 42 woningen uitgevoerd of in uitvoering

Activiteiten met een indirect effect

 • In de periode oktober 2016 t/m juni 2017 zijn 2.500 huiseigenaren geadviseerd en 340 offertes uitgezet.
 • Warmtepomp als standaardproduct in de winkel
 • VvE’s als standaard dienstverlening in de winkel
 • Nul op de meter/gasloos als standaardproducten in de winkel
Lees meer

Grun­ne­ger Po­wer

Grunneger Power is de energiecoöperatie voor de stad Groningen, Haren en Ten Boer. Zij versnelt de energietransitie en bouwt mee aan een gezamenlijke, lokale en duurzame economie. Grunneger Power ondersteunt al vijf jaar huishoudens, VVE’s, buurten, MKB-ers bij het besparen en opwekken van duurzame energie. De coöperatie levert groene energie via haar eigen energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Onze coöperatie leden beslissen mee over welke projecten en investeringen we doen. Naast uiteraard besparen, bouwen we aan onze collectieve opwek-capaciteit. Want onze ambitie is met onze leden een eigen energie-centrale te zijn. Wij willen energie weer van burgers maken, door hen zelf energie te laten maken. De omvang waarmee wij als burgers collectieve energieprojecten realiseren groeit gestaag. Wij zijn in staat om ons breder en professioneler te organiseren. Daarmee krijgen we vertrouwen en invloed. Naast de overheid en de markt ontstaat er een nieuw speelveld: die van de georganiseerde burger. Die is niet langer alleen een consument, maar voelt zich verantwoordelijk voor haar eigen leefomgeving en wordt daarom ook een producent van energie. Grunneger Power wil geen marktwaarde creëren voor het bedrijf, maar wil gebruikerswaarde voor haar leden. Dat betekent: collectief bezit - of in ieder geval zeggenschap - over onze eigen energie.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Zonnepark Vierverlaten: Samen met de gemeente Groningen (GrESCo) en ENGIE ontwikkelt Grunneger Power een zonnepark op een braakliggend bedrijventerrein bij Hoogkerk. De 7.777 zonnepanelen in dit zonnepark zijn vóór en dóór burgers en bedrijven uit Groningen. Maar ook als u niet in de Stad woont kunt u meedoen. Het zonnepark is in juni 2017 officieel geopend. Het park heeft een vermogen van 2.1 MWp (effect: 6,62 TJ hernieuwbare energie)

 • Huren met zon: Zonnepanelen waren jarenlang vooral aantrekkelijk voor bewoners van een eigen huis en daarmee stonden duizenden (sociale) huurwoningen buitenspel. Makkelijk en betaalbaar zonnepanelen voor huurders van sociale huurwoningen, dat was het doel van Grunneger Power en Nijestee. Nu twee jaar later, meer dan 1.500 zonnepanelen en 250 tevreden huishoudens verder, kan ‘Huren met zon’ een succesvolle formule genoemd worden. De huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen alleen als de bewoners het willen. Zij betalen dan meer huur, dat wordt ruimschoots gecompenseerd door lagere stroomkosten (effect: 1,35 TJ hernieuwbare energie)

 • Project: 050-Hybride: project waarbij in de gemeente Groningen de komende tijd vijftig hybride (lucht-water) warmtepompen zullen worden geplaatst. Bij het project hoort een onderzoek naar de werking van hybride warmtepompen. Naast het meten van de daadwerkelijke gasbesparings potentie van deze systemen in de praktijk en de factoren die daar de meeste invloed op hebben, wordt er ook gekeken naar de gebruikerservaringen en het gedrag van deelnemers (effect: 1,11 TJ hernieuwbare energie).

 • Alfa-Postcoderoos: Op het dak van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan zijn in het voorjaar van 2016 zonnepanelen geplaatst. Bewoners die in de Zeeheldenbuurt of omliggende wijken wonen (binnen de postcoderoos) kunnen certificaten kopen en daarmee participeren in dit project. In 2017 wordt de installatie aangevuld met 500 zonnepanelen. Het totale project heeft een vermogen van 0,24 MWp (effect: 0,76 TJ hernieuwbare energie).

 • Postcoderoos Meerdorpen (effect: 0,69 TJ hernieuwbare energie).

 • Huren met zon hoogbouw: Diverse appartementencomplexen van Nijestee waarbij de daken volledig worden voorzien van zonnepanelen. De zonnestroom wordt verdeeld over de appartementen. Hierdoor kunnen volledige dakoppervlaktes worden gebruikt. Pilot betreft 311 panelen verdeeld over 4 complexen, vermogen van 84 kWp. Na de zomer worden andere Nijestee hoogbouw complexen benaderd voor deelname (effect: 0,26 TJ hernieuwbare energie).

 • Postcoderoos Paddepoel: EAZ windmolen (effect: 0,12 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Tony Chocolonely zonnepanelenactie: Dit is een zonnepanelenactie die Grunneger Power als  convenantpartner aan de Routekaart Groningen Energieneutraal hebben opgezet. Om zoveel mogelijk Groningse burgers toegang te geven tot het zonnepark Vierverlaten, en hier extra ruchtbaarheid aan te geven, heeft Grunneger Power – samen met enkele convenantpartners - een actie ontwikkeld: de Tony Chocolonely actie. Medewerkers kunnen, via hun organisatie, een Tony Chocolonely chocoladereep kopen en daarmee kans maken op een zonnepaneel in het Zonnepark Vierverlaten. Inmiddels doen er vijf partners mee voor een totaal aan 5.500 Tony Chocolonely wikkels.

 • Eensgezind Energie Neutraal (EEN): In het Project Eensgezind Energie Neutraal (EEN) werkt Grunneger Power samen met de Rijskuniversiteit Groningen, Samen Energie Neutraal (SEN), Dutch en Heijmans om het inzicht te vergroten in slimme aanpakken om nieuwe, vooral grootschalige energie-innovaties of kleinschalige energie-innovaties die op grotere schaal ingevoerd worden snel en succesvol gerealiseerd te krijgen.

 • Zonnepanelen adviezen, energiescans, buurtprojecten, lezingen en workshops, werkervaringsplaatsen, studenten/educatie projecten, deelname expertmeetings en bereik sociale media.

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Grunneger Power heeft in 2015 in samenwerking met de gemeente Groningen en GasTerra 30 zonneboilers geplaatst bij leden van Grunneger Power. Doel van dit project is om de bekendheid van zonneboilers te vergroten (effect: 0,22 TJ hernieuwbare energie). 

 • In 2015 zijn zonnepanelen op het wijkcentrum Het Dok in Lewenborg geplaatst (effect: 0,07 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Grunneger Power heeft diverse activiteiten uitgevoerd om inwoners van Groningen te adviseren en informeren over duurzaamheid. Voorbeelden zijn 30 adviezen aan vereniging van eigenaren, 250 adviezen over zonnepanelen, 50 energiescans, 30 buurtprojecten, 100 lezingen en workshops, 50 werkervaringsplaatsen, 10 studenten/educatie projecten, 50 expertmeetings en 12 ledenbijeenkomsten.

Lees meer

Holt­hau­sen

Holthausen Groep levert energie en veiligheid. Dit doet het bedrijf met verschillende divisies en business units voor Noord- en Midden-Nederland.

 • Leveren van gassen en gasbenodigdheden aan de industrie, zorg en recreatieve markt
 • Leveren van kennis en middelen voor veiligheid op de werkvloer aan groot industrie, zorg- en onderwijsinstellingen en het MKB,
 • Leveren van schone technologie en duurzame energie aan bedrijven en overheden die duurzaam innoveren

De kenniscombinatie van energie, veiligheid en duurzaamheid maakt het innovatieve karakter van het bedrijf. Dit zet men in om klanten en de regio maximaal te bedienen in de energietransitie die ons voorstaat. De missie is dan ook ‘zero emission’. Holthausen Groep loopt voorop als het gaat om verduurzaming en daarmee de verlaging van onze ecologische voetafdruk. Dit doet het bedrijf vanuit de provincie Groningen omdat dit bij uitstek de energieregio van Europa is.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Concept en bouw waterstof bus
 • Concept en bouw waterstof rondvaartboot
 • Bouw H2 powerkit, generator op waterstof
 • Realisatie NRG Points, duurzame tankstations met new and renewable gases zoals LNG en waterstof
 • Ontwikkeling mobiel waterstof vulpunt
 • Ombouw veegwagen naar waterstof voertuig
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Start ombouw van vrachtwagens naar Groengas
 • Invoering elektrisch rijden voor personeel
 • Aankoop eerste waterstof personenauto van het noorden

Activiteiten met een indirect effect

Opening en lancering Holthausen Groengas Centrum

Lees meer

Noord­lea­se

Noordlease is een leasemaatschappij uit Groningen die landelijk actief is. Noordlease richt zich hierbij zowel op de zakelijke als particuliere markt. Maatschappelijk verantwoord én groen ondernemen zijn belangrijke pijlers in het beleid van Noordlease.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Noordlease compenseert via klimaatprojecten de Co2-uitstoot van haar gas- en stroomverbruik

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Pa­thé

Pathé is een internationale bioscoopketen met bioscopen in Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Pathé heeft een vestiging in Groningen aan het Gedempte Zuiderdiep. Energie- en afvalreductie zijn belangrijke thema’s voor de bioscoopketen.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Project Trias Energetica
 • Project Afvalrecycling
Lees meer

Pro­gress Events

Progress Events in Groningen is een onafhankelijk evenementenbureau, waarbij Progress Events zich onderscheidt met het begrip duurzaamheid. In samenwerking met partners staat Progress Events voor duurzaam en progressief ondernemen. Op deze manier wil Progress Events maatschappelijk verantwoorde evenementen neerzetten. Voorbeelden van evenementen die door Progress Events worden georganiseerd zijn Het Grachtenfestijn, Het Bierfestival Groningen en de Open Nederlandse Quiz Contest.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Het ontwikkelen van een pand dat energieneutraal is waarin duurzame horeca bedreven wordt met een duurzame microbrouwerij en aangrenzend een kantoor dat energieneutraal is en waar duurzame uitjes georganiseerd worden. 

Activiteiten met een indirect effect

 • Deelname in het project Food 2020
 • Het brouwen van een Gronings biertje, inclusief Groningse hop, gemoute gerst uit het Noorden, Groningse granen en honing uit Groningen.

 

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Verduurzaming van de vloot:
  • Energieneutrale elektrische rondvaartboot met vernieuwende lithiumbatterijen en waterstofcel voorzien van een app om o.a. het verbruik inzichtelijk te maken.
  • Elektrosloepjes i.p.v. sloepjes met een verbrandingsmotor. 
  • Opladen van elektrosloepjes en rondvaartboot door zonnepanelen op Groningse tjalk.
 • Project Groningen Gist i.s.m. de gemeente Groningen en Gasterra. Doel van dit project is het vergisten van afval tot groen gas.
 • Verduurzaming van evenementen

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

So­lar­fields

Solarfields, gevestigd in Groningen, is een ontwikkelaar van grondgebonden zonneparken en grootschalige zonnesystemen. Solarfields ontwikkelt eigen projecten en biedt ondersteuning bij de realisatie van projecten van anderen. Om de energietransitie te versnellen stimuleert Solarfields, samen met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland. Het streven is om ook zonneprojecten te realiseren in Groningen.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Ruim 30 zonneprojecten in Nederland in de pijplijn. Deze projecten vertegenwoordigen een geïnstalleerd vermogen van meer dan 300 MWp.

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Aanschaf elektrische bedrijfsauto

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

So­li­dus So­lu­ti­ons

Solidus Solutions is een producent van massiefkarton. Het bedrijf heeft vier kartonfabrieken, waarvan één in Hoogkerk. Het produceren van massiefkarton is een energie-intensief proces en Solidus Solutions is dan ook één van de deelnemers aan het ETS systeem. Optimaal hergebruik van materialen en verlaging van het energiegebruik zijn voor het bedrijf belangrijk om concurrerend te blijven.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Verbetering van isolatie en installeren van warmteterugwinning
 • Verbeteren van ketelbesturing

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Gewijzigde afvoer van reststromen
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om het drogingsproces energiezuiniger te maken.
Lees meer

Sui­ker Unie

Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Een van de productielocaties van Suiker Unie staat in Vierverlaten. De primaire activiteit op deze locatie is het verwerken van suikerbieten tot kristalsuiker voor de voedingsmiddelensector. Dit is een energie-intenstief proces, waardoor Suiker Unie veruit de grootste energiegebruiker in de gemeente Groningen is. Suiker Unie zet zich in voor duurzaamheid in de gehele keten. Vanaf de teelt van suikerbieten door telers tot en met de levering van suiker en andere producten aan klanten. Suiker Unie heeft de ambitie om in 2020 voor de suikerproductie een reductie in Carbon Footprint te realiseren van 40% ten opzichte van 1990. Hierbij richt Suiker Unie zich enerzijds op energiebesparing- en efficiency in de keten en anderzijds wil men bijdragen aan duurzaamheid door de beschikbaarheid van hernieuwbare brandstoffen te verhogen in de vorm van groen gas en groene elektriciteit uit plantaardige reststromen, die vrijkomen bij de suikerproductie.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Bouw extra vergister en navergister. Hierdoor neemt de biogasproductie toe met 5 miljoen m3 (effect: 104,9 TJ hernieuwbare energie).

 • Nieuwe methaanreactor waardoor de biogasproductie met 1,5 miljoen m3 toeneemt. Hierdoor wordt minder aardgas verbruikt voor de eigen energievoorziening, bovendien neemt het risico op geuroverlast door industrieel afvalwater af (effect: 31,5 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Suiker Unie is de grootste groen gasproducent in Nederland. Ook op de locatie in Vierverlaten wordt groen gas uit reststomen geproduceerd. Op deze locatie wordt biogas geproduceerd van organische restmaterialen, zoals bietenpuntjes en pulp. Het grootste deel van dit biogas wordt opgewerkt tot groen gas en vervolgens op het gasnet ingevoed. In 2014 heeft Suiker Unie op de locatie Vierverlaten 10 miljoen m³ groen gas op het regionale gasnet ingevoed. (effect: 250,0 TJ hernieuwbare energie

 • Een deel van het biogas wordt gebruikt voor de eigen WKK. In 2014 werd 2,5 miljoen m³ biogas ingezet als brandstof voor de WKK die zich op het terrein van Suiker Unie Vierverlaten bevindt. (effect: 52,8 TJ hernieuwbare energie

 • Suiker Unie heeft met een aantal klanten afgesproken om 60% van de aanvoer met biogaswagens uit te voeren. De nieuwe bulkwagens hebben een hoger laadvermogen dan de huidige wagens. Ze kunnen meer suiker vervoeren, waardoor minder transportbewegingen nodig zijn. (effect: onbekend)

Activiteiten met een indirect effect

 • Bij Suiker Unie Vierverlaten wordt in de bietencampagne veel warmte (groter dan het jaarlijkse warmteverbruik van 10.000 huishoudens) onbenut afgevoerd. In het voorjaar van 2013 hebben Suiker Unie, Rendo Duurzaam, Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen laten onderzoeken of met deze restwarmte minimaal 1.000 nabijgelegen huurwoningen verwarmd zouden kunnen worden. Op dit moment is geen haalbare business case mogelijk voor deze 1.000 woningen.

 • In 2014 heeft Suiker Unie vijf nieuwe bulkcombinaties aangeschaft die deels op groen gas rijden. Deze bulkwagens vervangen oudere modellen. Gekozen is voor het CNG brandstof mengsysteem. Hierbij wordt ongeveer 35% van de dieselolie vervangen door groen gas, dat geproduceerd is uit plantaardige restmaterialen.

 • Suiker Unie heeft een voormalig pompterrein gekocht, opgeknapt en er twee nieuwe CNG pompen aan toegevoegd. Dit wordt in samenwerking gedaan met OrangeGas, dat groen gas certificaten koopt van Suiker Unie. Ook de eigen groen gas wagens kunnen hier tanken.
Lees meer

Sustai­na­ble Buil­dings

Sustainable Buildings B.V. is een jong ICT bedrijf dat als startup is ontstaan vanuit de Rijksuniversiteit Groningen. De missie van Sustainable Buildings is het bieden van innovatieve en betaalbaalbare ‘cloud based’ energiemanagementsystemen die bijdragen aan een versnelde verduurzaming van de gebouwde omgeving. Elk gebouw zou een effectief, gebruiksvriendelijk en slim energiemanagementsysteem moeten hebben om gebouwen energie-efficiënter en gezonder te maken. Sustainable Buildings ontwikkelt dergelijke systemen en helpt hiermee gebouwbeheerders om energie te besparen en een goede (werk)omgeving voor de gebruikers van gebouwen te creëren.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Op dit moment voert Sustainable Buildings gesprekken met verschillende gebouweigenaren en gemeenten om het ontwikkelde energiemanagementsysteem verder uit te rollen.
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Realisatie van slimme verlichting in de kantine van Bernoulliborg op Zernike. Dit heeft geleid tot een besparing van 80% op het energiegebruik voor verlichting.
 • Realisatie van een slim verwarmingssysteem in het Nieuwenhuisgebouw van  de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee wordt de verwarming in 100 verschillende kamers in het gebouw aangestuurd. De verwachting is dat hierdoor 20% tot 25% besparing wordt gerealiseerd.
 • Realisatie van een slim verwarmingssysteem en slimme verlichting in een gebouw van de gemeente Groningen (Coehoornsingel). Dit systeem is geïnstalleerd in 36 verschillende kamers en leidt tot een verwachte besparing van 10% tot 20%.

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend

Lees meer

TCN da­ta­ho­tel

TCN levert high end data center ruimte aan een breed scala van klanten. TCN zorgt hierbij voor 100% uptime van stroom, koeling, beveiliging en verbindingen, terwijl de klant zijn eigen servers plaatst. TCN heeft een datahotel op het Zernike. Datacenters gebruiken veel energie voor het koel houden van de opgeslagen ICT apparatuur. Het verminderen van het energieverbruik van koelinstallaties is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor TCN.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Nog geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Nog geen activiteiten bekend
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Nog geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Nog geen activiteiten bekend
Lees meer

VB­NO

Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noordoostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. De vereniging telt circa 150 leden en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor de duurzaamheidsagenda van de stad.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Energiebesparing (wetgeving) bij bedrijven: dit is een pilot project welke nog in voorbereiding is.
 • Opwekking en uitwisseling elektriciteit zonnepanelen: zit in idee-fase.
 • Duurzaam bedrijventerrein: uitwisseling afval/grondstof en zit in uitvoering.

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Duurzame sfeerverlichting winkelcentrum Lewenborg.

Activiteiten met een indirect effect

 • Huisvestingsscan MKB: Onderzoek energieverbruik en gebouwkosten met daarbij besparingsvoorstellen uitgewerkt.
 • Stimulering laadpalen voor auto’s: stadsbreed project geweest samen met de andere verenigingen.
 • Stimulering aanschaf zonnepanelen middels SDE+-subsidie: is stadsbreed project geweest samen met de andere verenigingen.
 • Low Car diet (duurzame mobiliteit): financieel meegedaan. VBNO heeft veel aandacht aan project geschonken via website enz.: ‘prijs’ ontvangen in de vorm van 3 ov-kaarten.
Lees meer

VBZO

Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO) vertegenwoordigt en behartigt de belangen van ondernemers op industrieterreinen in Zuidoost-Groningen. Duurzaamheid is een belangrijke pijler van VBZO. De vereniging heeft ruim 340 leden en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor de duurzaamheidsagenda van de stad.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Smart Grid BZO

Activiteiten met een indirect effect

 • Doortontwikkeling energiecommunity Zo Bright
 • Onderzoek mogelijkheid plaatsing batterijen
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Subsidie op openbare laadpalen
 • Nulmeting duurzaamheid bedrijventerreinen Zuidoost
 • Start energiecommunity Zo Bright
Lees meer

Warm­te­stad BV

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben begin 2014 samen een zelfstandig nutsbedrijf WarmteStad BV opgericht. Dit bedrijf richt zich op het leveren van hernieuwbare warmte en koude aan inwoners, bedrijven en instellingen in Groningen d.m.v. warmte- en koude opslagsystemen en aardwarmte. WarmteStad wil hiermee een bijdrage leveren aan verduurzaming van de energievoorziening in Groningen en realisatie van de duurzaamheidsambities van Groningen. Er is bewust voor gekozen deze nieuwe nutsvoorziening in publieke handen te leggen om toegankelijkheid, continuïteit en evenwichtig prijsbeleid te kunnen garanderen. Waterbedrijf Groningen en Gemeente Groningen zijn beide voor vijftig procent aandeelhouder.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Warmtenet Noordwest: als het plan doorgaat, krijgen de eerste woningen begin 2018 warmte geleverd door WarmteStad en zullen uiteindelijk 10.000 woningen in de stad worden aangesloten. De eerste fase van het project omvat diverse panden in de wijken Selwerd en Paddepoel, met name de flats die nu worden verwarmd met blokverwarming (effect:  256,4 TJ hernieuwbare energie).
 • In de binnenstad van Groningen wordt het Forum gerealiseerd. Voor de verwarming en koeling wordt het forum aangesloten op een warmte- en koudeopslag-systeem met warmtepompen. Ook het nabij gelegen provinciehuis gaat gebruik maken van dit WKO-systeem (effect: 5,1 TJ hernieuwbare energie).
 • De verwarmingsinstallatie van zwembad De Parrel moet worden vervangen. Met Warmtestad wordt de overstap gemaakt naar een biomassaketel (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • WarmteStad als bedrijfsmodel verder uitbouwen, onder meer de mate van participatie door de gemeente.
 • Integratie van warmtesystemen: geothermie, benutting restwarmte, WKO. Hiermee verbonden: aanleg van warmte-opslagsystemen die de discontinuë warmtevraag kunnen opvangen.
 • Ontwikkeling concept voor ‘slimme’ warmtenetten.
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Eind 2013 is het nieuwe kantoor van de dienst Sociale Zaken en Werk geopend. Dit gebouw is aangesloten op een WKO systeem en is een onderdeel van het collectieve WKO-systeem Europapark (effect: 5,8 TJ hernieuwbare energie).
 • Begin 2015 is het het collectieve WKO-systeem Europapark, dat is aangelegd en wordt geëxploiteerd door WarmteStad, opgeleverd. Diverse gebouwen zijn aangesloten op dit WKO-systeem (effect: 17,4 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Oprichting WarmteStad door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen
 • Oprichting WKO Europapark BV. Dit is een onderdeel van de holding met handelsnaam WarmteStad BV.
 • Onder de grond van Zernike bevindt zich een geothermiebron die circa elfduizend huishoudens in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike van warmte kan voorzien. In oktober 2013 is een intentieovereenkomst gesloten met de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium en de Rijksuniversiteit Groningen voor de ontwikkeling van het Warmtenet Noordwest. Dit warmtenetwerk zal worden gevoed door de geothermische bron op Zernike.
Lees meer

Wa­ter­be­drijf Gro­nin­gen

De primaire taak van het Waterbedrijf Groningen is het leveren van drinkwater. Het Waterbedrijf Groningen houdt zich echter ook volop bezig met het vinden van oplossingen voor energievraagstukken waarin water een rol speelt. Denk daarbij aan aardwarmte, restwarmte en warmte- en/of koudeopslag. Waterbedrijf Groningen wil een bijdrage leveren aan realisering van de duurzaamheidsambities van Groningen. De activiteiten op het gebied van duurzaamheid heeft het Waterbedrijf Groningen gebundeld in de BV Waterbedrijf Groningen Duurzaam. Daarnaast is het Waterbedrijf voor 50% aandeelhouder van WarmteStad BV.

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Verkenning mogelijkheden realisatie groene gevel 

Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Toepassing LED verlichting in hoofdkantoor. Hiermee wordt jaarlijks 208 MWh elektriciteit bespaard (effect: 0,75 TJ energiebesparing).

 • Plaatsing 237 zonnepanelen op dak hoofdkantoor (effect: 0,17 TJ hernieuwbare energie).

 • Aanwezigheidsdetectie verlichting (effect: onbekend).

Activiteiten met een indirect effect

 • Plaatsing van 2 oplaadpunten op het hoofdkantoor voor elektrische auto’s.
 • Aanschaf volledige elektrische auto (1x Renault Zoe)
 • Aanschaf hybride auto (1x Opel Ampera).
 • Stimuleren van het nieuwe rijden (gebeurt door ID-rijden, middels ID-pasjes scan in auto’s).
 • Energiescan hoofdkantoor
Lees meer

Ont­wik­ke­laars

In dit laatste hoofdstuk zijn activiteiten van actoren opgenomen die niet in Groningen zijn gevestigd, maar die wel duurzaamheidsactiviteiten binnen de gemeentegrenzen hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren. Op dit moment gaat het om twee ontwikkelaars van zonneparken: Solar-EW uit Utrecht en GroenLeven uit Heerenveen. Beide bedrijven zijn voornemens om een zonnepark in de gemeente Groningen te realiseren. Hiermee dragen ook deze bedrijven bij aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van Groningen. 

Activiteiten in uitvoering/voorgenomen activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Zonnepark Woldjerspoor (Roodehaan): Op de provinciale (afgedekte) vuilstortplaats Woldjerspoor van 15 hectare wil ontwikkelaar GroenLeven een zonnepark met een opgesteld vermogen van 14 MWp realiseren. Bijzonder is dat er gewerkt wordt met een oost-west opstelling, in tegenstelling tot de gebruikelijke opstelling die naar het zuiden gericht is. Voordeel hiervan is dat er beter verspreid over de dag energie opgewekt wordt. Tegelijk is dit een antwoord op het probleem van overproductie tussen 12 en 15 uur. De verwachte jaarlijkse stroomproductie bedraagt 12.320 MWh (effect: 44,4 TJ hernieuwbare energie).

 • Zonnepark Westpoort: Solar-EW werkt samen met de gemeente Groningen om een zonnepark te realiseren op het terrein van Groningen Westpoort Fase 2. De gemeente heeft voor dit project een WABO vergunning afgegeven, wat de aanvraag van een SDE+ subsidie mogelijk maakte. Recent heeft RVO heeft deze SDE+ subsidie toegekend. Daarmee staat de weg vrij om een zonnepark met een opgesteld vermogen van 11 MWp te realiseren. De verwachte jaarlijkse stroomproductie bedraagt 10.000 MWh (effect: 36,0 TJ hernieuwbare energie).

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer

Uitgevoerde activiteiten

Activiteiten met een direct effect

 • Geen activiteiten bekend

Activiteiten met een indirect effect

 • Geen activiteiten bekend
Lees meer