Deel 1: Voort­gang kli­maat­am­bi­ties Gro­nin­gen

Deel 1: Voortgang  klimaatambities Groningen

Aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie

Doelstelling Groningen energieneutraal in 2035...

Groningen heeft als doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn en in 2025 halverwege. Deze doelstelling is opgenomen in het ´Masterplan Groningen energieneutraal´ dat in 2011 door de raad is vastgesteld. Dat betekent dat alle energie die in Groningen door huishoudens, bedrijven en instellingen en in het verkeer en vervoer wordt gebruikt, duurzaam is opgewekt. Het aandeel hernieuwbare energie is in dat geval 100%. Om deze doelstelling te realiseren is het belangrijk dat enerzijds het energiegebruik afneemt en anderzijds het gebruik van hernieuwbare energiebronnen toeneemt. Dit leidt niet alleen tot milieuwinst, maar draagt ook bij aan versterking van de lokale economie. Geldstromen die nu uit de regio vloeien, blijven in de regio en komen ten goede aan onze inwoners en bedrijven. Ook draagt energietransitie bij aan de sociale cohesie in onze gemeente.

4,5% hernieuwbare energie in 2015...

Het aandeel hernieuwbare energie in het energiegebruik van Groningen bedraagt 4,5% in 2015. Dat wil zeggen dat de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in Groningen is geproduceerd en vervolgens nuttig is gebruikt (in Groningen of elders in Nederland) overeenkomt met 4,5% van het totale energiegebruik in Groningen.

Figuur: Aandeel hernieuwbare energie in 2015

Stijging aandeel hernieuwbare energie t.o.v. eerdere jaren

Het aandeel hernieuwbare energie is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid. In 2014 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie nog 4,1% en in 2013 3,4%. De stijging in 2014 kwam vooral doordat dit jaar uitzonderlijk warm was. Hierdoor werd aanzienlijk minder energie gebruikt voor ruimteverwarming dan in 2013. De stijging van het aandeel hernieuwbare energie in 2015 komt door een groei van hernieuwbare energieproductie. Het totale energiegebruik in 2015 was namelijk hoger dan in 2014.

Figuur: Ontwikkeling aandeel hernieuwbare energie

Prognose: 8,1% hernieuwbare energie in 2020...

Door het totale energiegebruik en de hoeveelheid hernieuwbare energie in 2015 te koppelen aan het effect van duurzaamheidsprojecten die in Groningen in 2016 zijn uitgevoerd en die in de komende jaren nog worden uitgevoerd, is de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare in Groningen in de komende jaren geprognosticeerd. Hierbij is de aanname gehanteerd dat de ontwikkeling van de gemiddelde jaartemperatuur, economie en het inwonersaantal in Groningen geen invloed hebben op het aandeel hernieuwbare energie. De prognose is enkel gebaseerd op het (verwachte) effect van duurzaamheidsactiviteiten van 39 actoren die op dit moment in deel 2 van de monitor zijn opgenomen. Enkel duurzaamheidsprojecten waarvan de omvang van het effect kan worden vastgesteld, zijn meegenomen in de prognose. Duurzaamheidsprojecten waarvan de omvang van een effect niet is vastgesteld (effect: onbekend) of die een indirect effect hebben, zijn niet meegenomen in de prognose. De prognose laat zien dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 8,1% in 2020.

Figuur: Prognose ontwikkeling aandeel hernieuwbare energie

De 39 actoren die informatie hebben aangeleverd voor de prognose vertegenwoordigen bijna 40% van het totale energiegebruik in Groningen. Door het cumulatieve effect van de duurzaamheidsprojecten van deze groep actoren met 2,5 te vermenigvuldigen kan een inschatting worden gemaakt van het verwachte aandeel hernieuwbare energie in Groningen in 2020 indien alle energiegebruikers in Groningen informatie zouden aanleveren voor de monitor. Het verwachte aandeel hernieuwbare energie in 2020 zou in dat geval uitkomen op 13,5%. Hierbij is de aanname gehanteerd dat de actoren waarvan geen activiteiten zijn opgenomen in de monitor in dezelfde mate inzetten op duurzaamheid als de 39 actoren waarvan wel duurzaamheidsprojecten zijn opgenomen in de prognose.