Deel 1: Voort­gang kli­maat­am­bi­ties Ten Boer

Deel 1: Voortgang klimaatambities Ten Boer

Aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie

Doelstelling 2035

Ten Boer heeft net als de stad Groningen als doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling is opgenomen in de Duurzaamheidsvisie 2016-2018 die door de raad is vastgesteld. Energieneutraal betekent dat alle energie die in Ten Boer door huishoudens, bedrijven en instellingen en in het verkeer en vervoer wordt gebruikt, uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. Het aandeel hernieuwbare energie is in dat geval 100%. Hiervoor is het belangrijk dat enerzijds het energiegebruik afneemt en anderzijds het gebruik van hernieuwbare energiebronnen toeneemt.

Aandeel hernieuwbare energie in 2015

Het aandeel hernieuwbare energie in het energiegebruik van Ten Boer bedraagt 8,6% in 2015. Dat wil zeggen dat de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in Ten Boer is geproduceerd en vervolgens nuttig is gebruikt (in Ten Boer of elders in Nederland) overeenkomt met 8,6% van het totale energiegebruik in Ten Boer.

Figuur: Aandeel hernieuwbare energie (%) in 2015

In de periode 2013 t/m 2015 is het aandeel hernieuwbare energie gegroeid. In 2013 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie nog 7,4%, in 2014 was dit 8,0%. De belangrijkste reden voor de stijging van het aandeel hernieuwbare energie in 2014 was de hoge gemiddelde temperatuur in dit jaar, waardoor minder aardgas is gebruikt voor ruimteverwarming. De stijging in 2015 komt door de sterke groei van het aantal zonnepanelen in de gemeente Ten Boer. Het energiegebruik is in 2015 t.o.v. het voorgaande jaar namelijk wel licht toegenomen (+2%).

Prognose aandeel hernieuwbare energie

Door het totale energiegebruik en de hoeveelheid hernieuwbare energie in 2015 te koppelen aan het effect van duurzaamheidsprojecten die in de gemeente Ten Boer in 2016 zijn uitgevoerd en die in de komende jaren nog worden uitgevoerd, is de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare in Ten Boer in de komende jaren geprognosticeerd. De prognose is gebaseerd op duurzaamheidsactiviteiten van 4 actoren die op dit moment in dit hoofdstuk zijn opgenomen. Enkel duurzaamheidsprojecten waarvan de omvang van het effect kan worden vastgesteld, zijn meegenomen in de prognose. Duurzaamheidsprojecten waarvan de omvang van een effect niet is vastgesteld (effect: onbekend) of die een indirect effect hebben, zijn niet meegenomen in de prognose. De prognose laat zien dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 8,9% in 2020. 

Figuur: Prognose ontwikkeling aandeel hernieuwbare energie (%)