Deel 2: 41 part­ners Plat­form Gro­nin­gen Ener­gie­neu­traal

Partners Platform Groningen Energieneutraal 2035

41 Groningse bedrijven en instellingen hebben zich verbonden aan de doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Hier vindt u het overzicht van de bedrijven.

CO₂-footprinttool

Verschillende platformpartners monitoren hun eigen CO2-uitstoot. Hiervoor gebruiken ze een tool die de RUG heeft ontwikkeld. Hier vindt u de tool en de uitkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2: 41 partners Platform Groningen Energieneutraal

Overzicht part­ners

Placemat duurzaamheidsprojecten partners Platform Groningen Energieneutraal

Hieronder staat een 'placemat' met daarop de duurzaamheidsprojecten van de partners van het Platform Groningen Energieneutraal. Van 4 partners staan nog geen projecten op de placemat. De placemat is te beschouwen als een visuele weergave en beknopte samenvatting van deel 2 van de Energiemonitor Groningen. Op deze placemat staan per partner de belangrijkste projecten die in 2016 en 2017 zijn uitgevoerd of die nog worden uitgevoerd. Door op onderstaande afbeelding te klikken, kunt u de afbeelding vergroten. Ook is de placemat als PDF bestand bijgevoegd. Het PDF bestand is te vinden onder de afbeelding,

Placemat PDF 1,8 MB

41 partners doen mee aan het Platform Groningen Energieneutraal...

In deel 2 van de monitor staat een overzicht van duurzaamheidsactiviteiten van de partners van het Platform Groningen Energieneutraal. Het betreft activiteiten die reeds zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of nog worden uitgevoerd en die vallen onder de 'Trias Energetica' en bijdragen aan energiebesparing en/of hernieuwbare energie en CO₂ reductie. De activiteiten zijn zoveel mogelijk vertaald naar een kwantitatief effect. Hiermee wordt de bijdrage van projecten en actoren aan het realiseren van de klimaatambities inzichtelijk. Op dit moment zijn de volgende partijen opgenomen in de monitor:

 1. Woningcorporatie De Huismeesters
 2. Woningcorporatie Lefier
 3. Woningcorporatie Nijestee
 4. Woningcorporatie Patrimonium
 5. Gemeente Groningen (incl. GrESCo)
 6. Provincie Groningen
 7. OV bureau Groningen Drenthe
 8. Waterschap Noorderzijlvest
 9. Martini Ziekenhuis
 10. UMCG
 11. SKSG
 12. Alfa college
 13. Hanzehogeschool Groningen
 14. Noorderpoort
 15. Rijksuniversiteit Groningen
 16. Abiant
 17. Attero
 18. Bedrijvenvereniging WEST
 19. Bossers & Cnossen
 20. Enexis
 21. Engie
 22. FC Groningen
 23. GasTerra
 24. Gasunie
 25. Groningen City Club
 26. Groningen woont slim
 27. Grunneger Power
 28. Holthausen
 29. Noordlease
 30. Pathé
 31. Progress Events
 32. Rabobank Stad en Midden Groningen
 33. Solarfields
 34. Solidus Solutions
 35. Suiker Unie
 36. Sustainable Buildings
 37. TCN Datahotel Groningen
 38. VBNO
 39. VBZO
 40. WarmteStad
 41. Waterbedrijf

 

Deze groep is direct verantwoordelijk voor bijna 40% van het totale energiegebruik in Groningen

De bovenstaande actoren zijn direct verantwoordelijk voor bijna 40% van het totale energiegebruik in Groningen. Bij de woningcorporaties is dit inclusief alle sociale huurwoningen die in eigendom zijn van de corporaties. De impact van deze actoren op het energiegebruik in de categorie Verkeer en vervoer is hierbij niet meegenomen, omdat dit niet (volledig) bekend is. Indien het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer dat aan bovenstaande actoren is te relateren ook wordt meegenomen, dan is het aandeel groter dan 40%.

Hernieuwbare energieproductie neemt toe met 553 TJ...

De op dit moment bekende, kwantificeerbare hernieuwbare energieprojecten leiden tot een toename van hernieuwbare energieproductie met 553 TJ. Dit is een groei t.o.v. de vorige prognose die uitging van een groei van 466 TJ. De realisatie van het Warmtenet Noordoost zorgt voor veruit de grootste groei van de hernieuwbare energieproductie in Groningen. Ook de uitbreiding van hernieuwbare energieproductie door Suikerunie en Attero, nieuwe WKO systemen en diverse zonneparken die worden gerealiseerd in Groningen hebben een groot aandeel in de verwachte groei.

Energiegebruik neemt af met 162 TJ...

De op dit moment bekende, kwantificeerbare energiebesparingsprojecten leiden tot een afname van het energiegebruik met ruim 162 TJ. Dit is een sterkere daling dan de daling die in vorige prognose werd voorzien (44 TJ besparing). Dit komt vooral door een fors nieuw besparingsproject bij één van de partners. Desondanks is de gekwantificeerde besparing nog steeds beduidend lager dan dan de toename van hernieuwbare energieproductie. Hier zijn twee belangrijke verklaringen voor. Ten eerste zijn energiebesparingsprojecten lastiger te kwantificeren dan hernieuwbare energieprojecten. Ten tweede wordt het energiegebruik ook beïnvloed door andere factoren zoals bevolkingsontwikkeling. Zo hebben de woningcorporaties in hun duurzaamheidsafspraken o.a. aangegeven dat de sociale woningvoorraad in de komende vijf jaar met 1.250 woningen wordt uitgebreid. De corporaties gaan 450 oude woningen slopen en 1.700 energiezuinige nieuwbouwwoningen realiseren. Per saldo leidt dit tot een toename van het energiegebruik.

Daarnaast nog vele projecten waarvan het effect (nog) niet kan worden vastgesteld...

Voor de meerderheid van de duurzaamheidsprojecten die in de monitor zijn opgenomen, geldt dat het duurzaamheidseffect niet kan worden vastgesteld. Het betreft projecten waarvan met een grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat ze een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de Groningse duurzaamheidsambities, maar in welke mate is niet bekend. Veelal kan de omvang van een effect (nog) niet worden vastgesteld, omdat kwantitatieve informatie hierover ontbreekt of omdat een causaal verband tussen een project en een effect niet is vast te stellen. Dit is vooral het geval bij energiebesparingsprojecten. Dat een effect niet kan worden vastgesteld, betekent echter niet dat dergelijke projecten minder effectief zijn. Om deze reden zijn ook activiteiten met een indirect en/of onbekend duurzaamheidseffect in de monitor opgenomen. Deze activiteiten vindt u in de volgende hoofdstukken van deze monitor.

------------------------------

Bronnen:  Informatie aangeleverd door partners Platform en websiteresearch - bewerking E&E advies

CO₂-foot­print­tool

Zes platformpartners publiceren CO2-uitstoot

Een aantal partners van het platform Groningen Energieneutraal heeft hun 'CO2-voetafdruk' bepaald. Dit is de CO2-uitstoot die te relateren is aan de activiteiten van de organisatie. Deze uitstoot is in drieën in te delen:

 • Scope 1 omvat de directe uitstoot die de organisatie teweeg brengt, bijvoorbeeld door verbranding van aardgas, benzine en diesel.
 • Scope 2 omvat de indirecte uitstoot door het energiegebruik van de organisatie, zoals de CO2 die vrijkomt bij de productie van de gebruikte elektriciteit.
 • Scope 3 omvat alle uitstoot die te relateren is aan de inkoop van producten en diensten door de organisatie. Scope 3-emissies zijn in de regel moeilijk te berekenen.

Op deze pagina laten we de scope 1- en scope 2-emissies van het UMCG, Martiniziekenhuis, de RUG, Gemeente Groningen, Hanzehogeschool en E&E advies zien. De belangrijkste onderdelen van scope 3-emissies verschillen sterk per type organisatie, en zijn nog niet voor iedere organisatie betrouwbaar te geven. Het is wel duidelijk dat scope 3-emissies een belangrijk onderdeel zijn in de totale CO2-voetafdruk.

De gebruikte tool

De organisaties hebben hun CO2-voetafdruk bepaald met behulp van een tool die is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG stelt dit instrument ter beschikking aan alle geïnteresseerden. De tool is hier te downloaden.

Uitstoot

De uitstoot van de verschillende organisaties is weergegeven in de onderstaande grafiek. In totaal veroorzaken de organisaties ruim 100 kton aan CO2-uitstoot. Ze zijn daarmee verantwoordelijk voor zo'n 8% van de CO2-uitstoot die aan Groningen toe te schrijven is. De organisaties verschillen sterk in aard en omvang, daardoor is onderlinge vergelijking niet eenvoudig. De uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik varieert sterk. Doordat de gemeente Groningen en Hanzehogeschool Nederlandse groene stroom inkopen, wordt daar geen CO2-uitstoot aan toegerekend. De overige partijen kopen (deels) andere stroom in, waarvoor wel uitstoot wordt toegerekend. De Hanzehogeschool compenseert de CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik door de aankoop van compensatiecertificaten.

Alle organisaties werken hard aan het terugbrengen van de CO2-voetafdruk. Zie onderstaande secties voor de uitgevoerde en voorgenomen acties.

CO₂-voetafdruk UMCG, RUG, Martiniziekenhuis, gemeente Groningen, Hanzehogeschool en E&E advies (scope 1 en 2)