Ener­gie­ge­bruik per sec­tor in Gro­nin­gen

Energiegebruik per sector in Groningen

Hui­di­ge stand van za­ken

Energiegebruik

Energiegebruik bijna 15,6 duizend TJ in 2015...

Het totale energiegebruik in Groningen bedraagt 15.576 TJ in 2015. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in Groningen.

Figuur: Verdeling energiegebruik in 2015 | Totaal: 15.576 TJ

Lichte toename energiegebruik t.o.v. 2014...

Het energiegebruik is t.o.v. 2014 met 66 TJ toegenomen (0,4%). Dit komt door een stijging van het energiegebruik van huishoudens. 2015 was een minder warm jaar dan 2014, waardoor weer meer aardgas is gebruikt voor ruimteverwarming. Het energiegebruik van bedrijven en instellingen is gedaald. Dit is opvallend, omdat de economie in de stad in 2015 voor het eerst sinds jaren weer is gegroeid. Het is niet bekend wat deze daling veroorzaakt. Het energiegebruik in het verkeer en vervoer is nagenoeg gelijkgebleven. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het energiegebruik per categorie in de jaren 2013, 2014 en 2015.

Figuur: Energiegebruik per categorie in 2013, 2014 en 2015

CO₂ uitstoot

765,9 kton CO₂ uitstoot in 2014

De totale CO₂ uitstoot in Groningen bedraagt 765,9 kton in 2014. Veruit het grootste deel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Onderstaande figuur toont de verdeling van de CO₂ uitstoot in Groningen.

Figuur: Verdeling CO₂ uitstoot in 2014 | Totaal: 765,9 kton

Voor de verdeling van de CO₂ uitstoot zijn dezelfde categorieën gehanteerd als voor de verdeling van het energiegebruik. Uit bovenstaande figuur blijkt dat de verdeling van de CO₂ uitstoot anders is dan de verdeling van het energiegebruik. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat van het net afgenomen elektriciteit door huishoudens en bedrijven, conform internationale richtlijnen, geen lokale emissies oplevert. Deze emissies worden toegerekend aan de locatie waar energiedragers worden omgezet in elektriciteit (voornamelijk grootschalige elektriciteitscentrales buiten de gemeente). Hierdoor is het aandeel van huishoudens en bedrijven & instellingen in de totale CO₂ uitstoot beduidend kleiner dan het aandeel van deze categorieën in het energiegebruik. Daarmee is het aandeel van de categorie Verkeer en vervoer automatisch groter (het aandeel elektriciteit in de categorie Verkeer en vervoer is zeer bescheiden). In de categorie Verkeer en vervoer wordt de uitstoot hoofdzakelijk veroorzaakt door motorbrandstoffen zoals benzine en diesel. Dit zijn brandstoffen met een relatief hoge CO₂ emissie per eenheid energie. Ook dit leidt ertoe dat het aandeel van Verkeer en vervoer in de CO₂ uitstoot groter is dan het aandeel van deze categorie in het energiegebruik.

Nog geen gegevens voor 2015...

De cijfers over de CO₂ uitstoot in Groningen zijn afkomstig van het RIVM. Op dit moment zijn er geen recentere gegevens dan de uitstoot in 2014 beschikbaar. Zodra het RIVM actuelere gegevens over de CO₂ uitstoot in Groningen publiceert, worden deze gegevens verwerkt in de monitor.

------------------------------

Bronnen:  Enexis (Energie in Beeld), Rijkswaterstaat (Klimaatmonitor en rapport Afvalverwerking in Nederland), CBS (Statline), Provincie Groningen, Suikerunie en Attero - bewerking E&E advies

Ener­gie­ge­bruik huis­hou­dens

Huishoudens zijn in 2015 verantwoordelijk voor 30% van het totale energiegebruik in Groningen. Het gemiddelde energiegebruik per woning is lager dan in Nederland. Dit komt mede door het hoge aantal studenten waardoor de gemiddelde huishoudensgrootte in Groningen onder het landelijke gemiddelde ligt. Gas vormt ruim 80% van het totale energiegebruik van huishoudens, het resterende deel is elektriciteitsgebruik en gebruik van hernieuwbare warmte. 

Figuur: Opbouw energiegebruik huishoudens (TJ) in 2015 | Totaal 4.702 TJ

Ener­gie­ge­bruik be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor circa de helft van het energiegebruik in de gemeente Groningen. Groningen heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de regio en telt een aantal grote werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, gemeentelijke organisatie, DUO en Gasunie. Hoewel Groningen in de afgelopen decennia is getransformeerd tot een diensteneconomie, is ook de industrie nog steeds een grote energiegebruiker.

Figuur: Opbouw energiegebruik bedrijven en instellingen (TJ) in 2015 | Totaal 7.648 TJ

Ener­gie­ge­bruik ver­keer en ver­voer

De categorie Verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor een vijfde van het energiegebruik. Belangrijke vervoersaders in de gemeente Groningen zijn de A28, de A7 en de ringweg. Daarnaast is Groningen een belangrijk OV knooppunt in Noord-Nederland voor zowel busvervoer als treinvervoer en beschikt Groningen over een binnenhaven voor watergebonden bedrijvigheid.

Figuur: Opbouw energiegebruik verkeer en vervoer (TJ) in 2015 | Totaal 3.226 TJ