Ener­gie­ge­bruik per sec­tor in Ten Boer

Energiegebruik per sector in Ten Boer

Hui­di­ge stand van za­ken

Energiegebruik

Energiegebruik 684,5 TJ in 2015...

Het totale energiegebruik in Ten Boer bedraagt 684,5 TJ in 2015. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in Ten Boer.

Figuur: Verdeling energiegebruik in 2015 | Totaal: 684,5 TJ

Het aandeel van bedrijven en instellingen in het energiegebruik is relatief klein in Ten Boer. Ter vergelijking: landelijk zijn bedrijven en instellingen verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale energiegebruik. In Ten Boer is relatief weinig bedrijvigheid en industrie. Ten Boer kenmerkt zich vooral als woongemeente. Veel mensen die in de gemeente Ten Boer wonen, werken in de omliggende gemeenten. Hierdoor is het aandeel van huishoudens (30,5%) en verkeer en vervoer (31,7%) in het totale energiegebruik relatief groot in vergelijking met het landelijke beeld.

Lichte stijging energiegebruik t.o.v. 2014...

Het totale energiegebruik in 2015 is t.o.v. 2013 fors gedaald en t.o.v. 2014 weer licht toegenomen. De ontwikkeling van het energiegebruik hangt sterk samen met de gemiddelde jaartemperatuur. Het jaar 2014 was een uitzonderlijk warm jaar. De gemiddelde jaartemperatuur in Nederland in 2014 bedroeg 11,7 graden. In 2013 lag de gemiddelde temperatuur bijna 2 graden lager. Als gevolg hiervan is minder aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. In 2015 is de gemiddelde jaartemperatuur afgenomen t.o.v. 2014, waardoor weer wat meer aardgas is gebruikt voor ruimteverwarming.  Het energiegebruik door bedrijven en instellingen is zowel in 2014 als in 2015 toegenomen. Het is niet bekend wat hier de oorzaak van is. Mogelijk heeft het te maken met de aantrekkende economie. Voor de categorie verkeer en vervoer zijn nog geen cijfers voor 2015 beschikbaar en is de aanname gehanteerd dat het energiegebruik niet is veranderd t.o.v. 2014. Het is niet bekend waardoor het energiegebruik in deze categorie in 2014 is gegroeid t.o.v. het voorgaande jaar. Onderstaande figuur toont het energiegebruik per categorie in 2013, 2014 en 2015.

Figuur: Energiegebruik per categorie in 2013, 2014 en 2015

CO₂ uitstoot

78,7 kton CO₂ uitstoot in 2014...

De totale CO₂ uitstoot in Ten Boer bedraagt 78,7 kton in 2014. Er zijn nog geen gegevens voor 2015 beschikbaar. Onderstaande figuur toont de verdeling van de CO₂ uitstoot in Ten Boer in 2014.

Figuur: Verdeling CO₂ uitstoot in 2014 | Totaal: 78,7 kton

Voor de verdeling van de CO₂ uitstoot zijn dezelfde categorieën gehanteerd als voor de verdeling van het energiegebruik. Uit bovenstaande figuur blijkt dat de verdeling van de CO₂ uitstoot anders is dan de verdeling van het energiegebruik. Het aandeel van bedrijven en instellingen is beduidend groter aandeel in de CO₂ uitstoot dan in het energiegebruik. Dit komt hoofdzakelijk omdat CO₂ uitstoot een bredere scope heeft dan het finaal energiegebruik. De CO₂ uitstoot die is te relateren aan het affakkelen van aardgas en biogas wordt bijvoorbeeld wel meegeteld voor het bepalen van de CO₂ uitstoot , terwijl affakkelen van aardgas en biogas niet wordt meegerekend in het finale energiegebruik. Hierdoor is het aandeel van gaswinning en waterzuivering in de totale CO₂ uitstoot beduidend hoger dan hun aandeel in het energiegebruik.

De totale CO₂ uitstoot is t.o.v. 2013 met 2,4 kton afgenomen (-3%). Deze daling komt door vermindering van het aardgasgebruik van huishoudens. Doordat huishoudens een kleiner aandeel hebben in de CO₂ uitstoot dan in het energiegebruik in Ten Boer, is de procentuele afname van de totale CO₂ uitstoot kleiner dan de procentuele afname van het totale energiegebruik. Onderstaande figuur toont de CO₂ uitstoot per categorie in 2013 en 2014.

Figuur: CO₂ uitstoot per categorie in 2013 en 2014

------------------------------

Bronnen:  Klimaatmonitor, CBS Statline en Nederlandse Emissieregistratie

Ener­gie­ge­bruik huis­hou­dens

Huishoudens zijn in 2015 verantwoordelijk voor 31% van het totale energiegebruik in Ten Boer. Het gemiddelde energiegebruik per woning is hoger dan het landelijke gemiddelde. Er wordt meer aardgas gebruikt. Dit heeft zowel met de gemiddelde oppervlakte als met het bouwjaar van de woningen te maken. Gemiddeld hebben woningen in Ten Boer een groter oppervlakte en een ouder bouwjaar dan het landelijke gemiddelde. Hierdoor wordt meer aardgas gebruikt voor ruimteverwarming. Het energiegebruik van woningen in Ten Boer is als volgt opgebouwd.

Figuur: Opbouw energiegebruik huishoudens

Ener­gie­ge­bruik be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor 38% van het energiegebruik in Ten Boer. Het aandeel van deze categorie in het totale energiegebruik is laag door de kleine werkgelegenheidsfunctie van de gemeente Ten Boer en de beperkte aanwezigheid van energie-intensieve bedrijvigheid. Binnen de categorie bedrijven en instellingen hebben vooral de landbouw, waterzuivering en energiesector (gaswinning) een groot aandeel in het energiegebruik. Het is niet mogelijk om het energiegebruik per sector weer te gegeven, omdat dit voor het merendeel van de sectoren vertrouwelijke informatie is (i.v.m. het kleine aantal bedrijven in deze sectoren). Het energiegebruik van bedrijven en instellingen in Ten Boer is als volgt opgebouwd.

Figuur: Opbouw energiegebruik bedrijven en instellingen

Ener­gie­ge­bruik ver­keer en ver­voer

Voor de categorie verkeer en vervoer zijn nog geen cijfers voor 2015 beschikbaar en is de aanname gehanteerd dat het energiegebruik niet is veranderd t.o.v. 2014. De categorie Verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor bijna een derde van het totale energiegebruik in Ten Boer. Het wegverkeer heeft veruit het grootste aandeel binnen deze categorie (79,7%). De N360 die de stad Groningen met Delfzijl verbindt is een belangrijke vervoersader in de gemeente Ten Boer. Het brandstofgebruik op alle wegen in de gemeente Ten Boer is toegerekend aan deze categorie. Dit betekent dat doorgaand verkeer dat enkel door de gemeente heen rijdt ook van invloed is op het energiegebruik van het wegverkeer. Mobiele werktuigen hebben een aandeel van 19,8% in het energiegebruik van het verkeer en vervoer. Het aandeel van mobiele voertuigen is relatief groot doordat de landbouw een grote sector is in Ten Boer. De binnen- en recreatievaart is verantwoordelijk voor het resterende deel van het energiegebruik binnen deze categorie (0,5%).

Figuur: Verdeling energiegebruik verkeer en vervoer per subcategorie