Ener­gie­ge­bruik

Energiegebruik

To­taal­beeld

Energiegebruik in 2016 bedraagt 15.130 TJ...

Het totale energiegebruik in Groningen bedraagt 15.130 TJ in 2016. Onderstaande figuur toont de verdeling van het energiegebruik in Groningen.

Figuur: Verdeling energiegebruik in 2016 | Totaal: 15.130 TJ

Dalend energiegebruik in de periode 2013 t/m 2016...

De omvang van het energiegebruik in Groningen neemt in de periode 2013 t/m 2016 jaarlijks af. De grootste daling was in 2014 (-8%), deze daling kwam vooral omdat 2014 een stuk warmer was dan het voorgaande jaar. In 2015 is het energiegebruik met 1,5% gedaald t.o.v. 2014. Deze daling komt door een forse daling van het energiegebruik door bedrijven en instellingen. Dit is opvallend omdat de economie in 2015 voor het eerst sinds jaren weer groeide. In 2016 is het energiegebruik licht gedaald t.o.v. 2015 (-0,1%). Hierbij dient te worden opgemerkt dat er nog geen cijfers over het energiegebruik in het verkeer en vervoer in 2016 beschikbaar zijn. De aanname is gehanteerd dat het energiegebruik in het verkeer en vervoer in 2016 gelijk is aan het energiegebruik in 2015. In 2016 is het energiegebruik door huishoudens gestegen, dit heeft waarschijnlijk te maken met de iets lagere gemiddelde jaartemperatuur. Het energiegebruik door bedrijven en instellingen is verder gedaald. Het is niet bekend wat hier de oorzaak van is. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het energiegebruik per categorie in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016.

Figuur: Ontwikkeling energiegebruik per categorie

------------------------------

Bronnen:  Rijkswaterstaat (Klimaatmonitor en rapport Afvalverwerking in Nederland), CBS (Statline), Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Suikerunie en Attero - bewerking E&E advies

Huis­hou­dens

Huishoudens zijn in 2016 verantwoordelijk voor 30% van het totale energiegebruik in Groningen. Het gemiddelde energiegebruik per woning is lager dan in Nederland. Dit komt mede door het hoge aantal studenten waardoor de gemiddelde huishoudensgrootte in Groningen onder het landelijke gemiddelde ligt. Gas vormt 81% van het totale energiegebruik van huishoudens in 2016 en elektriciteit ruim 17%. Het aandeel van hernieuwbare warmte (uit zon, biomassa, bodem en buitenlucht) bedraagt 1,6%. De hoeveelheid hernieuwbare warmte is in de periode 2013 t/m 2016 licht gegroeid, het aandeel in het totale energiegebruik van huishoudens echter niet.

Figuur: Opbouw energiegebruik huishoudens (TJ) in 2016 | Totaal 4.582 TJ

Be­drij­ven en in­s­tel­lin­gen

Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van het energiegebruik in de gemeente Groningen in 2016. Groningen heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de regio en telt een aantal grote werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, gemeentelijke organisatie, DUO en Gasunie. Hoewel Groningen in de afgelopen decennia is getransformeerd tot een diensteneconomie, is ook de industrie nog steeds een grote energiegebruiker. Het energiegebruik van de categorie bedrijven en instellingen is in zowel 2015 als 2016 fors gedaald, ondanks de aantrekkende economie. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is. 

Figuur: Verdeling energiegebruik bedrijven en instellingen in 2016

Ver­keer en ver­voer

De categorie Verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor ruim een vijfde van het energiegebruik in Groningen. Belangrijke vervoersaders in de gemeente Groningen zijn de A28, de A7 en de ringweg. Daarnaast is Groningen een belangrijk OV knooppunt in Noord-Nederland voor zowel busvervoer als treinvervoer en beschikt Groningen over een binnenhaven voor watergebonden bedrijvigheid. Er zijn nog geen cijfers over het energiegebruik in 2016 beschikbaar. De aanname is gehanteerd dat het energiegebruik in 2016 hetzelfde is als in 2015. Onderstaande figuur toont de opbouw van het energiegebruik van de categorie Verkeer en vervoer. Hieruit blijkt dat het wegverkeer veruit het grootste aandeel heeft in het energiegebruik binnen deze categorie. 

Figuur: Opbouw energiegebruik verkeer en vervoer (TJ) in 2016 | Totaal 3.357 TJ