ENER­GIE­MO­NI­TOR TEN BOER

ENERGIEMONITOR TEN BOER

Ach­ter­grond

Aanleiding

In de nieuwe duurzaamheidsvisie 2016-2018 heeft Ten Boer de ambitie geformuleerd om energieneutraal te zijn in 2035. Ten Boer heeft hiermee dezelfde doelstelling als de stad Groningen. Dit hoofdstuk van de monitor toont de voortgang van de energietransitie in Ten Boer. Er is voor gekozen om zowel de voortgang van de energietransitie in Ten Boer als in Groningen in één monitoringsinstrument samen te voegen, omdat beide gemeenten op termijn gaan samenvoegen en veel met elkaar samenwerken op het gebied van energietransitie. 

Opbouw Energiemonitor Ten Boer

Dit hoofdstuk is opgedeeld in twee delen. Beide delen zijn hieronder nader toegelicht.

Deel 1 toont de meest recente gegevens over het aandeel hernieuwbare energie, het energiegebruik per sector en het gebruik van hernieuwbare energie per bron/techniek in Ten Boer. Deel 1 bestaat uit drie blokken. In het eerste blok wordt ingegaan op het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik. Indien het totale energiegebruik volledig afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen (aandeel hernieuwbare energie = 100%), dan is sprake van energieneutraliteit. Het tweede en derde blok zijn een verdieping van het eerste blok. Het tweede blok toont hoe het energiegebruik in Ten Boer per sector is opgebouwd. In het derde blok staat hoe de hernieuwbare energiemix in Ten Boer is opgebouwd.

In Deel 2 staan duurzaamheidsactiviteiten die door actoren in Ten Boer reeds zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of nog worden uitgevoerd. In de Energiemonitor staan op dit moment enkel activiteiten die zich primair richten op verduurzaming van de energievoorziening. Deze activiteiten kunnen worden ingedeeld volgens de Trias Energetica: 

  1. Vermindering van het energiegebruik door verspilling van energie tegen te gaan.
  2. Maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen.
  3. Beperking van de CO₂ uitstoot die ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen

Activiteiten die zich richten op andere aspecten van duurzaamheid (water, voedsel etc.) zijn op dit moment nog niet in de monitor opgenomen. 

De geplande activiteiten zijn zoveel mogelijk vertaald naar een kwantitatief effect. Op basis hiervan is de toekomstige ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie geprognosticeerd. Op dit moment (februari 2016) zijn de duurzaamheidsinspanningen van 4 actoren in de monitor opgenomen (Gemeente Ten Boer, woningcorporatie Wierden en Borgen, Waterschap Noorderzijlvest en Zorggroep Groningen). Het doel is dat het aantal actoren in de monitor in de komende jaren toeneemt. 

Functie monitor

Met deze monitor is te bepalen in hoeverre Ten Boer op weg is om de gestelde doelen te bereiken, wat de resterende opgave is en in hoeverre de verschillende actoren een bijdrage leveren aan realisatie van de ambitie. De monitor is hiermee een sturingsinstrument, waarmee de effectiviteit van duurzaamheidsinspanningen in Ten Boer inzichtelijk is gemaakt.