Her­nieuw­ba­re ener­gie per bron/tech­niek in Ten Boer

Hernieuwbare energie per bron/techniek in Ten Boer

To­taal­beeld

58,9 TJ hernieuwbare energie in 2015...

De hoeveelheid hernieuwbare energie die in Ten Boer wordt geproduceerd en vervolgens nuttig wordt toegepast bedraagt 58,9 TJ in 2015. Dit is 8,6% van het totale energiegebruik in Ten Boer in 2015. Biomassa levert veruit de grootste bijdrage aan hernieuwbare energieproductie in Ten Boer (83,6%). Zonne-energie is verantwoordelijk voor 14,8% van de hernieuwbare energieproductie. Het aandeel van de overige hernieuwbare energiebronnen (wind, bodem en lucht) bedraagt 1,6%. Onderstaande figuur toont de verdeling van hernieuwbare energieproductie in Ten Boer per bron in 2015.

Figuur: Hernieuwbare energie per bron in 2015 | Totaal: 58,9 TJ

Stijging hernieuwbare energie van 10% t.o.v. 2014...

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Ten Boer is in 2015 met 10% gegroeid t.o.v. 2014. Dit komt hoofdzakelijk door de harde groei van het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in 2015. Het vermogen is in dit jaar met 183% gegroeid t.o.v. 2014. Dit komt vooral door de regeling waardevermeerdering ter compensatie van aardbevingsschade. Inwoners van de gemeente Ten Boer met aardbevingsschade kregen vanuit deze regeling €4.000,- om te investeren in energie-maatregelen. Een groot deel van het toegewezen budget is geïnvesteerd in zonnepanelen. De hoeveelheid energie uit andere hernieuwbare bronnen is in de periode 2013 t/m 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Onderstaande figuur toont de hoeveelheid hernieuwbare energie per bron in 2013, 2014 en 2015. 

Figuur: Hernieuwbare energie per bron in 2013, 2014 en 2015

------------------------------

Bronnen:  CBS (Statline), Provincie Groningen, Rijkswaterstaat (Klimaatmonitor), Bosch & Van Rijn - bewerking E&E advies

Bio­mas­sa

Biomassavergisting

Er zijn twee vergisters in Ten Boer. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Waterschap Noorderzijlvest zet rioolslib om in biogas. Dit biogas wordt vervolgens als brandstof gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en warmte. De elektriciteit en warmte worden gebruikt in de eigen installatie. Jaarlijks worden miljoenen kubieke meters biogas geproduceerd op deze locatie. Hiermee is de RWZI in Garmerwolde de grootste productielocatie van hernieuwbare energie in de gemeente Ten Boer. De andere vergistingsinstallatie in Ten Boer betreft een vergister van melkveehouderij Prins v.o.f. in Lellens. De installatie heeft een capaciteit van circa 644.000 m³ per jaar. Deze vergister is echter buiten bedrijf gesteld door de hoge grondstofprijzen voor cosubstraten.

Biomassaverbranding

Er vindt geen grootschalige biomassaverbranding plaats in Ten Boer. Kleinschalige verbranding van biomassa in houtkachels door huishoudens heeft wel een belangrijk aandeel in de hernieuwbare energieproductie van Ten Boer. Houtkachels zijn verantwoordelijk voor 24% van de hernieuwbare energieproductie in Ten Boer in 2015. De regionale spreiding van houtkachels binnen de gemeente Ten Boer is onbekend. 

Zon­ne-ener­gie

Zonnepanelen

In de afgelopen jaren is het aantal zonnepanelen en het geïnstalleerd vermogen sterk gegroeid in Ten Boer. Enerzijds is de kostprijs van panelen sterk gedaald, anderzijds is plaatsing van zonnepanelen aangemoedigd door subsidies en fiscale regelingen. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Ten Boer. 

Figuur: Ontwikkeling geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Ten Boer (2011 t/m 2015)

Eind 2015 bedroeg het geïnstalleerd vermogen 2,53 MWp. Dit komt neer op 341 Wp per inwoner. Dit is bijna vier keer zo hoog als het geïnstalleerd vermogen per inwoner in Nederland (88 Wp). Dit komt vooral door de Regeling Waardevermeerdering. Deze regeling heeft gezorgd voor een enorme groei van het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen, vooral in 2015. Dit blijkt ook uit onderstaande figuur waarin de geïndexeerde ontwikkeling van het geïnstalleerd vermogen zonnepanelen in Ten Boer is afgezet tegen de landelijke ontwikkeling.

Figuur: Geïndexeerde ontwikkeling geïnstalleerd vermogen zonnepanelen (2011 = 100)

Zonnecollectoren

Een zonnecollector zet zonne-energie om in warmte. Het aantal zonnecollectoren per gemeente is, in tegenstelling tot zonnepanelen, niet geregistreerd. De hoeveelheid geproduceerde zonnewarmte is daarom gebaseerd op een schatting.

Win­d­ener­gie

In Ten Boer staat momenteel een windmolen van 80 kW bij gemaal Hemert. Daarnaast zijn er een aantal boeren die een 'kleine' windmolen hebben. De plaatsing van grote windmolens binnen de gemeentegrenzen wordt tot dusver geblokkeerd door provinciaal beleid. De provincie staat plaatsing van grote windmolens alleen toe binnen een aantal aangewezen gebieden in de provincie. Deze liggen allemaal buiten de gemeente Ten Boer. Het aandeel van windenergie in de hernieuwbare energiemix van Ten Boer is derhalve beperkt. 

Bo­de­m­ener­gie

Binnen de bodemenergie wordt onderscheid gemaakt worden tussen open systemen en gesloten systemen. In open systemen wordt grondwater onttrokken waarna boven de grond de uitwisseling van warmte plaatsvindt voor koeling en verwarming. Daarna wordt het grondwater weer teruggepompt. Open systemen worden vooral toegepast bij grote kantoren, kassen of woonwijken. In Ten Boer zijn op dit moment geen open WKO systemen. Bij gesloten systemen wordt  geen grondwater onttrokken uit de bodem, de gemiddelde capaciteit van deze systemen is kleiner. Van gesloten systemen wordt in tegenstelling tot open systemen niet geregistreerd hoeveel er zijn en waar deze systemen zich bevinden. De hoeveelheid bodemenergie in gesloten systemen is daarom gebaseerd op een schatting.

Bui­ten­lucht­warm­te

Warmte uit de buitenlucht kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen met een warmtepomp. Het aantal warmtepompen per gemeente wordt niet geregistreerd. De hoeveelheid buitenluchtwarmte die in Ten Boer wordt gebruikt berust derhalve op een schatting.